YOURPillars
#Support #Training #Workshops

Beleidsplan  

Your Pillars Foundation 

2018 - 2020

 

1   Inleiding    

In Amsterdam en omstreken, wonen veel mensen met een etnische achtergrond, die zeer actief en creatief zijn op artistiek en cultureel gebied. Om met name hen te helpen hun talenten te ontwikkelen en te exploiteren is de juiste begeleiding en geld nodig.

‘Your Pillars’ is de coach en consultant voor artistieke en creatieve talenten, en beginnend zelfstandigen artiesten.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van maandag 27 februari 2018. Door ons beleidsplan te publiceren op deze pagina, zijn wij transparant naar onze doelgroep, toekomstige partners, opdrachtgevers en donateurs. 


2    Strategie

2.1   Kern principes van Your Pillars

A. Statutaire doelstelling

De doelstelling van Your Pillars is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als volgt:           

    Het bevorderen en stimuleren van de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dit in de ruimste zin van het woord;

    Het vergroten van de kansen van de doelgroep op de arbeidsmarkt, dit in de ruimste zin van het woord.”

Daarnaast hebben wij als algemeen doel dat alle creatievelingen en getalenteerde mensen in Amsterdam (Nederland) een kans moeten krijgen om hun activiteiten te kunnen ontplooien.


“Samen creatief en kunstzinnig bezig zijn verbindt en overbrugt obstakels.”

 

B. Winstoogmerk

Your Pillars heeft geen winstoogmerk wat blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de statutaire doelstelling.


C. Bestemming Liquidatiesaldo

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.


2.2   Missie

Het versterken van de participatiegraad van ‘artistieke en creatieve’ mensen met een etnische achtergrond aan het proces van kunst- en cultuur ontwikkeling.

2.3   Werkzaamheden

Het (doen) organiseren van (culturele) workshops, trainingen, activiteiten en/of bijeenkomsten t.b.v. het algemene doel, zoals vastgelegd in de statuten in artikel 2 lid 2.


3   Beleid

3.1  Te verrichten werkzaamheden

3.1.1 Training coördinatie

    Opzet en ondersteuning van Trainingen binnen de creatieve/artistieke branch

    Ondersteuning bij de Werving & Selectie procedure voor de training

    Ondersteuning aan de productiezijde van de betreffende training

 

3.1.2 Organiseren Workshops

Specifieke workshops opzetten voor creatieve talenten (jong- en oud) met een looptijd van 2 tot 4 weken op het gebied van:         

    Muziek componeren en produceren,

    Ritme & Percussie,

    Zangtechniek en ‘Songwriting’,

    Kunst en ondernemen.

 

3.1.3 Ondersteuning & Begeleiding

Your Pillars houdt zich daarnaast ook bezig met het verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media, kennisbanken en ervaringsdeskundigen, op grond van artikel 2 lid 2c van de statuten. Dit is met name gericht op langdurig werklozen, als gevolg van arbeidsongeschiktheid of zwangerschap, evenals ex-gedetineerden en schoolverlaters, met creatieve/artistieke talenten.

 

 Door bovengenoemde acties draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

   

3.2  Werving van gelden

De activiteiten van Your Pillars worden gefinancierd door:

    Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

    Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;

    Donaties en giften;

    Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

    Revenuen van het vermogen;

    Alle overige bijdragen en inkomsten.


3.3  Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie ten behoeve van de stichting maakt worden des verzocht door de stichting vergoed, conform artikel 3 lid 5 van de statuten.

 

3.4  Beschikking van het Vermogen

Op grond van artikel 3 lid 4 van de statuten van Your Pillars en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 


4   Financiële Gegevens

4.1  Begroting 3 jaar 2018 - 2020 


 

Inkomsten 2018 

 

Fondsenwerving:                  

€ 15.000,-

Bewonersparticipatie fonds:

€ 5.000,-

Cultuurparticipatiefonds:    

€ 7.000,-

Giften & Donaties:                 

€ 2.000,-

Totaal 2018

€ 29.000,- 


Uitgaven 2018

Project 1 (Culturele TV Zender)

€ 7.750,-

Project 2 (Theater Training)

€ 6.500,-

Project 3 (Workshop serie Muziek & Zang)

€ 3.500,-

Project 4 (Workshop serie Ritme & Percussie)

€ 3.500,-

Project 5 (Persoonlijke Coaching & Support Team)

€ 3.500,-

Internet/Media/PR

€ 1.500,-

Kantoorartikelen

€ 1.000,-

Notaris/Oprichtingskosten/Administratie

€ 750,-

Materiaalkosten

€ 500,-

Overige Kosten

€ 500,-

Totaal

€ 29.000,- Inkomsten 2019

Fondsenwerving:                  

€ 20.000,-

Bewonersparticipatie fonds:

€ 9.000,-

Cultuurparticipatiefonds:    

€ 7.000,-

Giften & Donaties:                 

€ 3.000,-

Totaal 2019

€ 39.000,- 


Uitgaven 2019

Project 1 (Culturele TV Zender)

€ 9.750,-

Project 2 (Theater Training)

€ 8.500,-

Project 3 (Workshop serie Muziek & Zang)

€ 5.500,-

Project 4 (Workshop serie Ritme & Percussie)

€ 5.500,-

Project 5 (Persoonlijke Coaching & Support Team)

€ 4.500,-

Internet/Media/PR

€ 2.500,-

Kantoorartikelen

€ 1.000,-

Administratie

€ 750,-

Materiaalkosten

€ 500,-

Overige Kosten

€ 500,-

Totaal

€ 39.000,- 

 

 

 

Inkomsten 2020

 

Fondsenwerving:                  

€ 25.000,-

Bewonersparticipatie fonds:

€ 10.000,-

Cultuurparticipatiefonds:    

€ 10.000,-

Giften & Donaties:                 

€ 5.000,-

Totaal 2020

€ 50.000,- 

 


Uitgaven 2020

 

Project 1 (Culturele TV Zender)

€ 11.750,-

Project 2 (Theater Training)

€ 10.500,-

Project 3 (Workshop serie Muziek & Zang)

€ 7.500,-

Project 4 (Workshop serie Ritme & Percussie)

€ 7.500,-

Project 5 (Persoonlijke Coaching & Support Team)

€ 6.500,-

Internet/Media/PR

€ 3.500,-

Kantoorartikelen

€ 1.000,-

Administratie

€ 750,-

Materiaalkosten

€ 500,-

Overige Kosten

€ 500,-

Totaal

€ 50.000,- 4.2  Onderbouwing inkomen/uitgaven

4.2.1 Fondsenwerving

Door middel van het opzetten van diverse promotiecampagnes zullen wij fondsen werven voor project 1 en 2. Het restant hiervan zullen wij de doorlopende kosten afdekken en een reserve opbouwen om onvoorziene kosten te kunnen betalen

 

4.2.2 Subsidies

     De subsidies zullen wij aanwenden voor met name project 3, 4 en 5. Deze zullen elk jaar terugkeren in dezelfde formaat, maar dan met een ander thema dat ondersteunend is aan onze doelstelling.

    De subsidies kunnen we inzetten om trainingen en workshops te organiseren én de deelnemers kunnen deze kosteloos of tegen lage contributies bijwonen of deelnemen.

 

4.2.3 Donaties & Giften

     Donaties zorgen ervoor dat wij samen met meer partners een steviger en breder draagvlak kunnen bieden voor onze doelgroep en gezamenlijk de continuïteit van lopende projecten kunnen bewaken.

    Wij willen donateurs ook de mogelijkheid bieden een actieve rol te spelen bij de opstart van de workshops en trainingen die wij organiseren.  


5   Bestuur

 

5.1  Samenstelling

Het bestuur van Your Pillars bestaat per 1 mei 2018 uit:

  • Voorzitter - Avi Kishna
  • Secretaris - Marvin Dwight
  • Penningmeester - Nilofar Rahmani

 

5.4  Raad van Toezicht

Your Pillars heeft vooralsnog geen actieve Raad van Toezicht.

 

6   Gegevens Instelling

Stichting Your Pillars Foundation

RSIN: 858547612

Postadres: Meernhof 173, 1106 LL Amsterdam

Telefoon: 020 785 1556

Email: info@yourpillars.org

Website: www.yourpillars.org

KvK: 71016430

Bank: NL15BUNQ2206057506